ریاست کتابخانه
 
ریاست دفتر تأمین منابع الکترونیک دانشگاه:
دکتر پیام کبیری
centlib@tums.ac.ir